Regulamin Użytkowania

§ § 1 [słowniczek]

1. Administrator – użytkownik Usługodawcy z uprawnieniami administracyjnymi niezbędnymi do udzielania wsparcia technicznego.

2. Administrator Danych Osobowych – Usługodawca przetwarzający Dane Osobowe.

3. Dane Osobowe – dane osobowe, co do których Administrator Danych Osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail:

a) podane przez osoby zainteresowane Usługami w formularzu kontaktowym umieszczonym na stronie internetowej: https://xon.com.pl;

b) Użytkowników Usługobiorcy konieczne do wykonywania Umowy Licencyjnej.

4. Dane Powierzone – dane osobowe umieszczane przez Użytkowników Usługobiorcy w Systemie XON, niebędące Danymi Osobowymi, w szczególności dotyczące Użytkowników oraz podmiotów obsługiwanych przez Usługobiorcę, z którymi współpracuje.

5. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Moduł – część Systemu XON określona w § 5 ust. 2 Regulaminu.

7. Pakiet – wybrany przez Usługobiorcę w Umowie Licencyjnej zakres Modułów określony w Cenniku.

8. Procesor – Usługodawca przetwarzający Dane Powierzone.

9. Regulamin - niniejszy Regulamin na korzystanie z Systemu XON.

10. Siła Wyższa - zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia zdarzenie, któremu Usługodawca lub Usługobiorca nie może zapobiec, stanowiące np. katastrofę naturalną, ekstremalne zjawiska pogodowe, nietypowe zachowania zbiorowości, akty władzy państwowej, ataki hackerskie, przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostępnie do Internetu.

11. Program XON – w zależności od kontekstu: całość systemu informatycznego Usługodawcy lub część systemu informatycznego dedykowana Usługobiorcy przeznaczona do wspierania zarządzania jego przedsiębiorstwem.

12. Umowa Licencyjna – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą udzielająca licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej na korzystanie z Systemu XON.

13. Umowa Powierzenia – umowa określająca zasady przetwarzania Danych Powierzonych przez Procesora, stanowiąca załącznik do Umowy Licencyjnej.

14. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy Licencyjnej.

15. Usługobiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, korzystający z Systemu XON na zasadach opisanych w Umowie Licencyjnej, Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

16. Usługodawca - Krafton Accounting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-142) przy ul. Promienistej 132, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000362593, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymująca się numerem NIP: 7792381569.

17. Użytkownik – łącznie Użytkownik Pierwszy i Użytkownik Kolejny.

18. Użytkownik Pierwszy – użytkownik Usługobiorcy utworzony przez Usługodawcę, którego dane Usługobiorca podaje wraz z zawarciem Umowy Licencyjnej, posiadający uprawnienia standardowe pełne.

19. Użytkownik Kolejny – użytkownik Usługobiorcy utworzony przez Użytkownika Pierwszego lub innego Użytkownika posiadającego uprawnienia do aktywowania Użytkowników, nadawania im loginu oraz poziomu uprawnień standardowych (ewentualnie wybranych uprawnień dodatkowych).

§ 2 [postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa warunki korzystania z Systemu XON.

2. Usługobiorca i Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Umowy Licencyjnej Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności najpóźniej wraz z pierwszym logowaniem i po każdej aktualizacji tych dokumentów. Aktualne treści ww. dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej: https://xon.com.pl.

§ 3 [zasady korzystania z Systemu XON]

1. Korzystanie z Systemu XON możliwe jest jedynie po zawarciu Umowy Licencyjnej i w okresie jej obowiązywania.

2. Do zalogowania się do Systemu XON potrzebny jest login i hasło.

3. Dostęp do Systemu XON odbywa się poprzez aktywowanie przez Usługodawcę Użytkownika Pierwszego z uprawnieniami standardowymi pełnymi na podstawie Danych Osobowych i loginu podanych w Umowie Licencyjnej.

4. Użytkownik Pierwszy lub inny Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia aktywuje Użytkowników Kolejnych na podstawie ich Danych Osobowych, nadając im login oraz właściwy poziom uprawnień standardowych (ewentualnie wybrane uprawnienia dodatkowe).

5. Program XON zawiera 4 standardowe poziomy uprawnień Użytkowników: ograniczone, podstawowe, rozszerzone i pełne. Do standardowych poziomów uprawnień można dołożyć wybrane uprawnienia dodatkowe z wyższych poziomów (nie dotyczy uprawnień standardowych pełnych).

6. Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może, w każdym czasie, dokonać zmiany uprawnień standardowych (ewentualnie wybranych uprawnień dodatkowych) przyznanych innym Użytkownikom, a także zmienić status Użytkownika z aktualnego na archiwalny lub odwrotnie.

7. Login do każdorazowego logowania do Systemu XON Użytkownicy otrzymują na podany przez nich adres e-mail. Login nie ulega zmianie przez cały okres korzystania z Systemu XON.

8. Hasło startowe do pierwszego logowania do Systemu XON, Użytkownicy otrzymują poprzez wiadomość sms na podany przez nich numer telefonu komórkowego. Po pierwszym zalogowaniu, Użytkownicy zobowiązani są do zmiany hasła w Module użytkownicy, w zakładce „hasło”.

§ 4 [rozliczenia]

1. Zasady rozliczeń określa Umowa Licencyjna.

2. Wykaz obowiązujących cen za Pakiet zawiera Cennik udostępniony na stronie internetowej: https://xon.com.pl.

3. Rozliczenia odbywają się na podstawie danych o ilości aktywnych Użytkowników Usługobiorcy każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 5 [funkcjonowanie Systemu XON]

Program XON przeznaczony jest do wpierania zarządzania przedsiębiorstwem Usługobiorcy i umożliwia Usługobiorcy m.in. zarządzanie zadaniami cyklicznymi oraz projektami, ewidencję czasu pracy Użytkowników, generowanie raportów i dokonywanie rozliczeń z klientami, gromadzenie danych dotyczących Użytkowników, klientów i kontrahentów Usługobiorcy.

2. Program XON składa się z 9 Modułów obejmujących:

a) zadania,

b) projekty,

c) czas,

d) klienci,

e) użytkownicy,

f) faktury,

g) raporty,

h) kontakty,

i) ustawienia.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności poszczególnych Modułów oraz wprowadzenia nowych Modułów. O zasadniczych zmianach funkcjonalności lub nowych Modułach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę mailowo na adres e-mail do korespondencji wskazany w Umowie Licencyjnej.

4. Korzystanie z Systemu XON możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Program XON został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

a) przeglądarka: Google Chrome 56+, Mozilla Firefox 51+, Internet Explorer 11, Safari 10+, Opera 2017+, Microsoft Edge,

b) rozdzielczość: 1366×768+,

c) system operacyjny: Microsoft Windows 8+, OSX/MacOS 10.7+,

d) wymagania sprzętowe: procesor Intel Core i3+ lub kompatybilny, 2+ GB RAM.

5. W przypadku korzystania z funkcji zamieszczania i pobierania plików konieczne jest także posiadanie przez Użytkownika oprogramowania odpowiedniego dla danego formatu pliku.

6. Dane umieszczone w Systemie XON są synchronizowane z dedykowanymi serwerami, tak aby każdy Użytkownik:

a) miał ciągły dostęp do Systemu XON poprzez Internet z każdego urządzenia wspieranego przez Program XON,

b) mógł współdzielić dane wprowadzane do Systemu XON z innymi Użytkownikami zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

§ 6 [wsparcie techniczne]

1. Usługodawca zapewnia bezpłatne wsparcie techniczne na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Wsparcie techniczne jest udzielane przez Administratora w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

3. Kontakt z Administratorem w celu udzielenia przez niego wsparcia technicznego jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@xon.com.pl lub pod numerem telefonu +48 618 607 910.

4. Zgłoszenie potrzeby wsparcia technicznego do Administratora powinno nastąpić w formie e-maila, w którym należy dokładnie opisać problem, wskazać dokładny czas jego powstania (dzień, godzina i minuta) oraz załączyć obrazujący go zrzut ekranu (print screen).

5. Wsparcie techniczne obejmuje wyłączenie usuwanie usterek, które pojawiły się w Systemie XON w wyniku błędu Usługodawcy oraz udzielenie Użytkownikom Usługobiorcy informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące działania Systemu XON.

6. Wsparcie techniczne nie obejmuje wprowadzania niestandardowych zmian w konfiguracji lub funkcjonalności Systemu XON oraz szkoleń. Powyższe usługi mogą być świadczone przez Usługodawcę na podstawie odrębnej umowy.

7. Usługodawca może odmówić udzielenia wsparcia technicznego, w przypadku gdy Użytkownicy Usługodawcy nie współpracują z Administratorem, w szczególności poprzez niewystarczające wyjaśnienie zaistniałego problemu lub działają w sposób utrudniający lub uniemożliwiający prawidłowe wsparcie techniczne Administratora.

§ 7 [zasady bezpieczeństwa]

1. Użytkownicy zobowiązani są do zmiany hasła do logowania co najmniej 1 raz na miesiąc.

2. Użytkownicy są odpowiedzialni za przechowywanie hasła do logowania w bezpiecznym miejscu.

3. Usługobiorca jest odpowiedzialny za korzystanie z Systemu XON przez Użytkowników w sposób zgodny z Umową Licencyjną oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Usługobiorca ma możliwość zarchiwizowania danych (np. poprzez eksport danych do Excela). Eksport danych możliwy jest w okresie obowiązywania Umowy Licencyjnej.

5. Po upływie 1 miesiąca od zakończenia Umowy Licencyjnej dane zostaną definitywnie usunięte.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w dostępie do Systemu XON przez Użytkowników z ważnych powodów, w tym w szczególności z powodu wystąpienia Siły Wyższej, aktualizacji Systemu XON, naprawy urządzeń sieciowych lub sprzętu komputerowego. O terminie przeprowadzania planowanych aktualizacji Systemu XON lub napraw, Usługobiorca zostanie wcześniej poinformowany drogą mailową na adres e-mail do korespondencji wskazany w Umowie Licencyjnej lub komunikatem wyświetlanym po zalogowaniu przez Użytkowników do Systemu XON.

7. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do czasowej przerwy w dostępie do Systemu XON w przypadku stwierdzenia, że Program XON wykorzystywany jest w sposób nielegalny bądź sprzeczny z postanowieniami Umowy Licencyjnej, Regulaminem lub Polityką Prywatności, a także z powodu braku terminowej płatności zgodnie z Umową Licencyjną.

8. Usługodawca nie gwarantuje przydatności Systemu XON do określonego celu. Usługobiorca korzystana z Systemu XON na własną odpowiedzialność.

9. Serwer Usługodawcy znajduje się w Polsce, w bezpiecznym miejscu – chroniony jest za pomocą instalacji alarmowej, która jest monitorowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

10. Wszystkie pliki i dane Systemu XON są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone na serwerze Usługodawcy. Kopie zapasowe są wykonywane codziennie i przechowywane w miejscu bezpiecznym od ognia, wody i kradzieży, w innej lokalizacji niż serwer Systemu XON.

11. Usługodawca nie dokonuje wglądu w dane wprowadzane przez Użytkowników Usługobiorcy do Systemu XON, z wyjątkiem następujących sytuacji:

a) pozyskania danych do comiesięcznych rozliczeń, zgodnie z § 4 ust. 3,

b) udzielania wsparcia technicznego, określonego w § 6.

§ 8 [prawa własności intelektualnej]

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Systemu XON, z uwzględnieniem autorskich praw majątkowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Usługobiorca nie może wykorzystywać tych praw w inny sposób niż przewidziany w Umowie Licencyjnej, Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Korzystanie z Systemu XON odbywa się na podstawie licencji zawartej w Umowie Licencyjnej.

3. Wszelkie inne czynności niż wskazane w licencji wymagają osobnej zgody Usługodawcy, nawet jeśli są niezbędne do korzystania z Systemu XON.

4. Korzystanie z Systemu XON nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych do Systemu XON.

5. Zakazane jest naruszanie praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy do Systemu XON, w szczególności kopiowanie lub modyfikowanie Systemu XON oraz odwzorowywanie zastosowanych w nim rozwiązań technicznych, graficznych i organizacyjnych, udostępnianie Systemy XON osobowym trzecim w sposób niezgodny z Umową Licencyjną, Regulaminem lub Polityką Prywatności.

§ 9 [odpowiedzialność]

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością.

2. Usługodawca nie ponowi odpowiedzialności za szkody (w postaci szkody rzeczywistej i utraconych korzyści) spowodowane następującymi zdarzeniami lub okolicznościami:

a) niezachowanie zasad bezpieczeństwa w zakresie przechowywania haseł przez Użytkowników Usługobiorcy,

b) niezachowanie zasad bezpieczeństwa w zakresie wprowadzania i korzystania z danych Systemu XON (np. poprzez niewłaściwe umiejscowienie monitorów) lub udostępniania treści nieuprawnionym osobom trzecim,

c) działania Usługobiorcy oraz jego Użytkowników niezgodne z Umową Licencyjną, Regulaminem i Polityką Prywatności,

d) umieszczane treści lub pliki przez Użytkowników Usługobiorcy w Systemie XON,

e) przerwy w dostępie do Systemu XON z powodu Siły Wyższej, aktualizacji Systemu XON lub napraw urządzeń sieciowych lub sprzętu komputerowego,

f) przerwy w dostępie do Systemu XON z powodu blokady dostępu do Systemu XON spowodowanej naruszeniem w sposób istotny postanowień Umowy Licencyjnej lub Regulaminu (np. poprzez naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy do Systemu XON w sposób określony w § 8 ust. 5 Regulaminu, działania naruszające bezpieczeństwo danych znajdujących się w Systemie XON) lub zaleganiem z płatnością przez okres co najmniej 14 dni,

g) niespełnienie wymogów technicznych przez sprzęt Użytkowników Usługobiorcy lub brak odpowiedniego oprogramowania, a także nieprawidłowe działanie łączy internetowych,

h) zakłócenia działania Program XON spowodowane przez inne oprogramowania zainstalowane na komputerach Użytkowników Usługobiorcy lub jego serwerach.

3. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy, w każdym przypadku, ograniczona jest do sumy wpłaconych przez Usługodawcę kwot z tytułu Umowy Licencyjnej przez okres ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia powstania szkody.

§ 10 [postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://xon.com.pl.

3. Regulamin obowiązuje od 01.11.2021r

chcesz zorganizować się lepiej?

skontaktuj się z nami, wypełnij formularz i testuj program XON 30 dni za darmo

zobacz jakie to proste

  • chcesz usprawnić pracę w Twoim biurze rachunkowym czy podatkowym?
  • chcesz poprawić komunikację w zespole pracującym w biurze oraz zdalnie w trybie home office?
  • chcesz łatwo zarządzać dziesiątkami zadań wykonywanymi dla swoich klientów?
  • zapisz się na indywidualne konsultacje
  • podczas których porozmawiamy o Twoich potrzebach i wdrożeniu