Polityka Prywatności

§ 1 [postanowienia ogólne]

1. Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie.

2. Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych:

a) podanych w formularzu kontaktowym umieszczonym na stronie internetowej: https://xon.com.pl;

b) uzyskanych w związku z zawarciem Umowy Licencyjnej i korzystaniem z Systemu XON.

3. Polityka Prywatności opisuje także wykorzystywanie plików cookies na stronach internetowych: https://xon.com.pl oraz stronie Systemu XON dedykowanej Usługobiorcy.

4. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca przetwarzający Dane Osobowe, tj. KraftonAccounting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-142) przy ul. Promienistej 132, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000362593, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymująca się numerem NIP: 7792381569.

5. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób L 119, s.1 – dalej jako: rozporządzenie RODO) oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

6. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@xon.com.pl lub pod numerem telefonu +48 618 607 910.

7. Dane Osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Administrator Danych Osobowych nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej.

8. Dane Osobowe mogą być udostępniane wyłącznie:

1) przedstawicielom i reprezentantom Usługodawcy,

2) podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla Usługodawcy,

3) podmiotom świadczącym usługi prawne dla Usługodawcy,

4) podmiotom świadczącym usługi hostingowe (w tym utrzymania domeny internetowej) dla Usługodawcy,

5) organom i instytucjom uprawnionym do żądania Danych Osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Administrator Danych Osobowych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w oparciu o przekazane Dane Osobowe.

§ 2 [prawa osób, których Dane Osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych]

1. Administrator Danych Osobowych informuje, że każda osoba, której dane przetwarza ma prawo do:

1) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodę można cofnąć poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: biuro@xon.com.pl,

2) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia,

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania Danych Osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

2. Jeśli Dane Osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż zgoda (tj. w celu zawarcia i wykonywania Umowy Licencyjnej lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów

Administratora Danych Osobowych), Administrator Danych Osobowych może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

3. Cofnięcie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych

Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 3 [zasady przetwarzania Danych Osobowych podanych w formularzu kontaktowym umieszczonym na stronie internetowej https://xon.com.pl]

1. Uzyskanie oferty handlowej lub materiałów informacyjnych i marketingowych związanych z Systemem XON jest możliwe po wypełnieniu formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej https://xon.com.pl, zapoznaniu się z Polityką Prywatności, a następnie po zaznaczeniu check boxów:

a) o wyrażeniu zgody na otrzymanie ww. materiałów za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu,

b) o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.

2. Podanie Danych Osobowych wymaganych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania oferty handlowej lub materiałów informacyjnych i marketingowych związanych z Systemem XON.

3. Zakres Danych Osobowych wymaganych przez formularz kontaktowy określa § 1 pkt 3 lit. a Regulaminu.

4. Dane Osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.

5. Dane Osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres 1 roku, chyba że zgoda w tym czasie zostanie cofnięta.

§ 4 [zasady przetwarzania Danych Osobowych związanych z korzystaniem z Systemu XON]

1. Korzystanie z Systemu XON na podstawie Umowy Licencyjnej wymaga podania przez Użytkowników Danych Osobowych określonych w § 1 pkt 3 lit. b Regulaminu.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Umowy Licencyjnej.

3. Dane Osobowe podane w celu korzystania z Systemu XON będą przetwarzane:

a) w celu zawarcia i wykonywania Umowy Licencyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO,

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

4. Dane Osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji ww. celów.

5. Administrator Danych Osobowych przetwarza, oprócz Danych Osobowych, także adres IP oraz dane geolokalizacyjne uzyskiwane na podstawie adresu IP.

§ 5 [ciasteczka – pliki cookies]

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym osób odwiedzających strony internetowe: https://xon.com.pl lub stronę Systemu XON dedykowaną Usługobiorcy, które zazwyczaj używane są przez ww. strony internetowe do rozpoznania urządzenia osób je odwiedzających przy ponownych wejściach.

2. Strony internetowe: https://xon.com.pl lub strona Systemu XON dedykowana Usługobiorcy:

1) zapisuje pliki cookies na urządzeniach odwiedzających ją osób;

2) stosuje dwa rodzaje plików cookies:

a) sesyjne (pliki tymczasowe), które przechowywane są w urządzeniu osoby odwiedzającej ww. strony internetowe do czasu opuszczenia tych stron,

b) stałe, które są przechowywane w urządzeniu osoby odwiedzającej ww. strony przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez tę osobę.

3. Osoba odwiedzająca ww. strony może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować obsługę cookies lub każdorazowo uzyskać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych: https://xon.com.pl lub na stronie Systemu XON dedykowanej Usługobiorcy.

chcesz zorganizować się lepiej?

skontaktuj się z nami, wypełnij formularz i testuj program XON 30 dni za darmo

zobacz jakie to proste

  • chcesz usprawnić pracę w Twoim biurze rachunkowym czy podatkowym?
  • chcesz poprawić komunikację w zespole pracującym w biurze oraz zdalnie w trybie home office?
  • chcesz łatwo zarządzać dziesiątkami zadań wykonywanymi dla swoich klientów?
  • zapisz się na indywidualne konsultacje
  • podczas których porozmawiamy o Twoich potrzebach i wdrożeniu